Què és Osmologies?

La traducció d’aquest dossier ha disposat d’un ajut de l’Institut Ramon Llull

English Video Transcription

[scroll down]

[Català]

La proposta artística Osmologies és una eina inspiradora per als reptes de sostenibilitat – parlo dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Unes ensumades del record i dels episodis de vida que tiben cap al futur; un fet olfactiu que és transformador perquè tots i totes habitem en ecosistemes culturals prospectius al servei de la imaginació.

Parlo de les etnoolors a escala local i global, una eina biològica formada per distints elements culturals, parlo de la traçabilitat de les tecnologies tradicionals, dels sabers i valors educacionals, de l’aprenentatge i del patrimoni ecotransformador, també d’una memòria episòdica individual sempre col·lectiva, a més de factors tals com la sinestèsia, la parla i el llenguatge.

Olorar, parlar i crear narratives etnoolfactives conscients ens proporciona una visió holística del desenvolupament, impulsa estils de vida, això és: aliances i solidaritat, respecte a la diversitat i la igualtat mentre ens sentim part d’un tot; en definitiva, el fenomen es converteix en un instrument biològic i social de cohesió i interconnexió, claus en la lluita de l’exclusió i les desigualtats i per a les viles inclusives.

Com a part de la idea i el moviment internacional Bioart & Society, emprenc el viatge de les #Topoolorgrafies, lliurant així estudis de casos patrimonials i artístics per exposicions, workshops de camp, laboratoris col·laboratius i recerques.

Per saber-ne més: Olor cultural com agent

[English]

English Video Transcription

  • Osmologies · Bioart & Society
  • An artistic approach · An ethno-olfactory innovation strategy for development and sustainability · Scents of an environment represented through eco-descriptive exercises, practices and improvisation · Narratives, a tool to open semantic fields and change cultural categories · These are the places that have become #Topoolorgrafies.
  • A system of action · A chain of intensions · Eco-poetics that constitute and index · Training that gives way to the word, to the mind, the social world and the olfactory system I strain the idea of an object.
  • The character of an object as a subject · I expand the idea of an object as a living entity · These are the limits of object and matter · MANA, the power of the immanence of the object · Objects that are the Essence-Capturing Pendants of those #Topoolorgrafies.

Osmologies artistic proposal is an inspiring tool within the sustainability debate, I’m talking about the Sustainable Development Goals (SDGs).

Sniffs of memory and life events looking into the future; an olfactory experience which transforms, because we all live in perspective cultural ecosystems that serve the imagination.

I’m talking about the ethno-smells at local and global level, a biological tool made up of various cultural elements; I’m talking about traditional technology traceability, educational knowledge and values, eco-transforming learning and heritage, but also about individual memories which are always collective as well as other aspects such as synesthesia, speech and language.

Smelling, speaking and creating an aware ethno-olfactory narrative provide us with a holistic take on development, propels lifestyles and represents alliance and solidarity, respect of diversity and equality while feeling we belong to a whole; this phenomenon basically becomes a biological and social tool of cohesion, which is capable of involving key factors in the fight against exclusion and inequality aimed at creating inclusive cities.

With the purpose of including Bioart & Society’s ideas and movement, I’ve undertaken the journey of #Topoolorgrafies, therefore beginning studies of heritage and artistic cases for exhibitions, field and collaborative workshops as well as researches.

To learn more visit: Olor cultural com agent